KONKURS RYSUNKOWY DLA DZIECI

WYGRAJ ZESTAW SZKOLNY

KONKURS RYSUNKOWY dla dzieci

 

Zapraszamy dzieci do udziału w naszym konkursie rysunkowym.

Narysuj coś (osobę, rzecz, miejsce), co kojarzy Ci się z Wielką Brytanią!

Będziemy oceniać kreatywność i pomysłowość. Z nadesłanych prac wybierzemy 2, które nagrodzimy zestawami do szkoły. Nagrodami w Konkursie są zestawy wyprawek do szkoły zawierające: tornister, piórnik oraz worek na obuwie.

Najważniejsze informacje:

 1. Konkurs trwa od 8 maja do 17 maja , do godz:8:00
 2. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 6 do 12 lat zamieszkałe w Poznaniu i okolicach (Do 20km)
 3. Zdjęcie rysunku dziecka, rodzic umieszcza pod postem konkursowym w czasie trwania konkursu. Musi podać imię i wiek dziecka.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 19 maja poprzez post na FB.
 5. Odbiór nagród odbędzie się w siedzibie organizatora.

=========

 REGULAMIN KONKURSU RYSUNKOWEGO

“Wielka Brytania na rysunku”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs “Wielka Brytania na rysunku” (dalej:„Konkurs”) jest skierowany do pełnoletnich osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w Poznaniu lub w jego okolicach, tj. nie dalej niż w odległości 20 km od granicy miasta Poznania („Uczestnicy”), których dzieci w wieku od lat 6 do lat 12 narysują coś co kojarzy im się z Wielką Brytanią.
 2. Organizatorem Konkursu jest World School sp. z .o.o, z siedzibą w Suchym Lesie (62-002), przy ulicy ul. Obornicka 124, posiadający nr REGON: 388034455 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 9721314093.
 3. Konkurs jest organizowany na Facebooku marki Organizatora https://www.facebook.com/worldschoolpl
 4. Konkurs rozpoczyna się̨ w dniu 8 maja i trwa do dnia 17 maja do godziny 08:00
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 19 maja. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w komentarzu pod postem konkursowym, poprzez podani1e nazwy profilu osoby zgłaszającej oraz imienia dziecka. Wręczenie nagród nastąpi dnia 21 maja 2021 roku , w siedzibie organizatora, godzina zostanie podana po ogłoszeniu wyników każdemu zwycięzcy.
 6. Pracownicy Organizatora, osoby zarządzające, dyrektorzy i przedstawiciele (jak również członkowie rodzin), jak również osoby współpracujące z Organizatorem w zakresie organizacji Konkursu nie są̨ ̨ uprawnieni do wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do wzięcia udziału w Konkursie.

 

2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik musi zamieścić w okresie trwania Konkursu w formie komentarza pod zdjęciem konkursowym na profilu Facebook organizatora zdjęcie lub skan rysunku wykonanego własnoręcznie przez swoje dziecko, który to rysunek będzie przedstawiał coś, co najbardziej kojarzy się  dziecku z Wielką Brytanią (np. miejsce, symbol, rzecz, osobę). W komentarzu zawierającym pracę konkursową Uczestnik jest zobowiązany podać imię oraz wiek dziecka, które jest jej autorem.
 2. W okresie trwania Konkursu Uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie pracy konkursowej tego samego dziecka. W przypadku przesłania więcej niż jednej pracy konkursowej, w konkursie będzie brana pod uwagę tylko pierwsza praca danego dziecka.
 3. Spośród wszystkich prac komisja konkursowa wybierze 2 prace, które nagrodzi.
 4. Komisja konkursowa dokonuje oceny warunków udziału w Konkursie oraz udzielonych zgłoszeń konkursowych biorąc pod uwagę kreatywność, pomysłowość, wrażenia ogólnego.

3. NAGRODA

 1. Nagrodami w Konkursie są zestawy wyprawek do szkoły zawierające: tornister, piórnik oraz worek na obuwie.
 2. W celu odbioru nagrody, Zwycięzcy zobowiązani są skontaktować się z organizatorem w wiadomości prywatnej w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Konto, z którego zostanie przesłana wiadomość prywatna musi być zgodne z kontem, za pośrednictwem którego umieszczono komentarz zawierający rysunek nagrodzony w Konkursie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu, a w szczególności w przypadku nie stawienia się po odbiór nagrody.
 4. Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie na nagrodę innego rodzaju, nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny oraz nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.

 

4. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać pisemnie, drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@world-school.pl lub na adres siedziby Organizatora. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje zgłaszane po tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.

 

 • 5. DANE OSOBOWE

  1. Dane osobowe Uczestnika Konkursu, zawierające imię, nazwisko, nazwę profilu na portalu społecznościowym Facebook oraz imię i wiek dziecka, będą przetwarzane wyłącznie w celu zgłoszenia Uczestnika do Konkursu oraz podjęcia działań i czynności koniecznych do wyboru Zwycięzcy i wydania nagrody (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
  2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
  3. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dane adresowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  4. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

6. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie oraz publiczne udostępnianie przez Organizatora prac nadesłanych w ramach niniejszego Konkursu a wykonanych przez jego dziecko, w szczególności ich publikację na portalach społecznościowych, gazetkach szkolnych oraz innych drukowanych lub elektronicznych materiałach informacyjnych oraz promocyjnych w całości lub we fragmentach a także utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, bez względu na ilość i wielkość nakładu. Powyższa zgodna nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.  

 

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

pl_PL
0
Koszyk
 • No products in the cart.